Regulamin

REGULAMIN SERWISU WWW.VEROTRAVEL.COM.PL

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Właścicielem serwisu internetowego www.verotravel.com.pl jest Biuro Podróży VERO TRAVEL zwanej dalej Operatorem z siedzibą w Opolu ul. Krakowska 37, NIP 754-152-04-24, REGON 531208198. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych, hoteli, przelotów, biletów autokarowych, biletów promowych, ubezpieczeń poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej. Opublikowane na stronach internetowych www.verotravel.com.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

§ 1. Definicje

Organizator- biuro turystyczne, które jest organizatorem prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.
Hotel- niezależne przedsiębiorstwo ( osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), które sprzedaje miejsca noclegowe na rzecz Klienta, za pośrednictwem serwisu verotravel.com.pl.
Operator- właściciel serwisu www.verotravel.com.pl. Działalność Operatora polega na prezentowaniu oraz stałym pośredniczeniu w zawieraniu Umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających wymagane dokumenty (koncesję), na podstawie podpisanych umów agencyjnych.
Konsultant- pracownik Operatora zajmujący się kompleksową obsługą Klienta związaną z prezentowanymi ofertami na stronach portalu.
Klient- osoba składająca zapytanie ofertowe lub wykupująca imprezę turystyczną, pobyt w hotelu, bilet autokarowy, bilet lotniczy lub polisę ubezpieczeniową.
Umowa- zgłoszenie- umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Operatora, zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących. Po jej podpisaniu przez Klienta staje się prawnie wiążąca dla obu stron.
Warunki uczestnictwa- integralna część Umowy- zgłoszenia regulująca wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.
Impreza turystyczna- usługa wykonywana przez Organizatora na rzecz Klienta, zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.
Serwis- serwis internetowy www.verotravel.com.pl

§ 2. Zasady korzystania z Serwisu internetowego

Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Dokonanie rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
Operator nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.
Ceny usług turystycznych będą zgodne z cenami wyświetlanymi w witrynie poza sytuacjami, w których są one wynikiem oczywistych błędów. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, jednak nie będzie to mieć wpływu na już przyjęte rezerwacje. Pomimo dokładania wszelkich starań przez nasz Serwis, niektóre usługi turystyczne mogą być wycenione nieprawidłowo.
Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.

§ 3. Rezerwacja miejsc noclegowych

Po dokonaniu Rezerwacji przez Klienta, na podany przez niego adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie. Skuteczne dokonanie Rezerwacji uzależnione jest od opłacenia pełnej wysokości opłaty wskazanej przez Usługodawcę w Serwisie (przedpłata), chyba że Usługodawca przewiduje płatność w późniejszym terminie (płatność na miejscu).
Hotel oraz Operator na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r. poz. 827) wyłączają możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem. Zgodnie z ww. przepisem prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania.
Hotel jest odpowiedzialny wobec Klientów za prawidłowe wykonanie Usługi.
Po dokonaniu Rezerwacji przez Klienta, na podany przez niego adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie. Skuteczne dokonanie Rezerwacji uzależnione jest od opłacenia pełnej wysokości opłaty wskazanej w Serwisie (przedpłata), chyba że Hotel przewiduje możliwość płatności na miejscu po przyjeździe.
Zapłaty można dokonać kartą za pośrednictwem systemu Dotpay, przelewem internetowym, tradycyjnym przelewem bankowym.

§ 4. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną

Zarezerwowanie imprezy turystycznej może odbyć się następująco: Na stronie www.verotravel.com.pl zostają udostępnione oferty turystyczne wybranych Organizatorów zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.
Po zapoznaniu się i wybraniu przez Państwa interesującej oferty, możecie dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u Konsultanta pod nr Infolinii 77 4544569.
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub wstępnego zapisu telefonicznego Konsultant sprawdza dostępność miejsc dla wybranej imprezy.
Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc przesyłamy do Państwa e-mailem wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (Umowę oraz Warunki Uczestnictwa w imprezie).
Po podpisaniu Umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez Konsultanta numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać kartą za pośrednictwem systemu Dotpay, przelewem internetowym, tradycyjnym przelewem bankowym.
W momencie podpisania Umowy zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Operatora.
Potwierdzenie zapłaty, zaliczki lub całej należności, za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.
W każdym czasie mogą się Państwo z nami skontaktować aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z Operatorem, aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
Operator poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie komunikatu otrzymanego od Organizatora.

§5. Cena imprezy turystycznej

Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności: opłatę za zakwaterowanie, opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym), opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki, podatki, opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych, inne zgodne z opisem wycieczki.
Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Operator nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.
Ceny mogą ulec zmianie z powodów określonych przez Organizatora przewidzianych w jego warunkach uczestnictwa.
Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez Operatora w momencie dokonywania przez Klienta rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez Operatora ostatecznego potwierdzenia rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.
Operator zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Klienta oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym www.verotravel.com.pl zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Klienta imprezy turystycznej.

§6. Regulowanie płatności za imprezy turystyczne

Terminy oraz kwoty wpłat za imprezę określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo poinformuje Państwa konsultant.
Pierwsza wpłata (zaliczka) a także druga wpłata powinny zostać uregulowane w terminach przekazanych Państwu przez Konsultanta w potwierdzeniu rezerwacji oraz Umowie.

Przy dokonywaniu rezerwacji istnieje możliwość płatności kartą płatniczą lub e-przelewem. Płatności internetowe są realizowane za pośrednictwem systemu Dotpay.pl.
Operator dokonuje ostatecznej rezerwacji u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i Umowie na wskazany przez Operatora numer konta bankowego.
W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Konsultanta podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem.
Przy wpłacie zaliczki, Konsultant udzieli Klientowi szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.

Nr konta do przelewów złotówkowych:
Santander Bank 51 1090 2590 0000 0001 2303 7371
W treści przelewu należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.

§7. Zmiana rezerwacji (dotyczy imprez turystycznych)

Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez e-mail, biuro@verotravel.com.pl podając nazwisko i numer rezerwacji lub przez kontakt telefoniczny z Konsultantem pod numerem 77 4544569.

§8. Anulowanie rezerwacji imprezy turystycznej

Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa danej imprezy.
W dniu zakupu imprezy turystycznej Klient może jako dodatkową opcję wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy. Konsultant przedstawi wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia.
Rezygnację z wybranej imprezy lub pobytu Konsultanci Operatora przyjmują wyłącznie w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub listownie (listem poleconym) zlecenia rezygnacji.
Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.
Operator zastrzega możliwość anulowania imprez turystycznych przez Organizatorów na zasadach zawartych w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.
Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez Operatora pod wskazany w formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

§9. Obsługa posprzedażowa

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Operatorem i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji i dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce lub miejscach w hotelu.
Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z Konsultantem Operatora aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
Operator poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.

§10. Postępowanie reklamacyjne

W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w Serwisie Operatora wycieczki turystycznej. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej lub Hotelu. Reklamacje imprez turystycznych rozpoznaje Organizator, na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.
Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Serwis www.verotravel.com.pl były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Serwisie mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Operatora należy składać na adres siedziby firmy lub wysyłać je na adres internetowy biuro@verotravel.com.pl. Operator rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

§11. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Operatora, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Operatora, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
Korzystając z usług świadczonych przez Operatora oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.

§ 12. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beata Wilk, prowadzącą działalność pod firmą Biuro Podróży VERO TRAVEL Wilk Beata, ul. Krakowska 37, 45-075 Opole, NIP: 7541520424, adres poczty elektronicznej: biuro@verotravel.pl,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: rodo@verotravel.pl,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, m.in. biuro rachunkowe, a także podmioty uczestniczące w realizacji danego zlecenia/usługi,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie do podjęcia pewnych działań przed zawarciem umowy),
b) przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawny interes Administratora),
c) wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane będą do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie,
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę), prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta, skutek będzie następujący: przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona),
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług, realizowania zleceń przez Administratora.